Artikel 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.2 Klant: particulier, rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

1.3 Dag: kalenderdag.

1.4 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

1.5 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten gedurende een bepaalde periode.

1.6 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde artikelen van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.8 Ondernemer: Leyna Mobile.

1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2- Identiteit van de ondernemer

Contactgegevens & Bezoekadres:

Leyna Mobile

Maaspoort 49A

6001BN, Weert

 

Tel: 0495-587296

Email: [email protected]

Website: www.leynamobile.nl

KvK-nummer: 64996700

BTW-nummer: NL309347816B01

 

Leyna Mobile is een zelfstandige onderneming. Wij zijn niet gelieerd aan Samsung en/of Apple.

Wij verkopen artikelen die compatitable/geschikt zijn voor Apple en Samsung.

 

Openingstijden /afhaaltijden:

Maandag t/m vrijdag:

10.00-18.00 uur

Donderdag: 10.00-21.00

Zaterdag: 10.00 uur-17.00 uur

Zon- en feestdagen: op afspraak geopend

 

Artikel 3- Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

3.2 Indien er met een offerte akkoord wordt gegaan, gaat u tevens automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden, en is er een overeenkomst gesloten. Dit staat ook nadrukkelijk als opmerking bij een offerte vermeld.

3.3 Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de klant akkoord te gaan met de tekst van deze algemene voorwaarden.

3.4 Leyna Mobile behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 4- Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Leyna Mobile gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Leyna Mobile niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaardingen van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

Ø De prijs inclusief belastingen

Ø Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

Ø De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

Ø De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel termijn waarbinnen Leyna Mobile de prijs garandeert

 

Artikel 5- De overeenkomst, reclames en aansprakelijkheid

5.1 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.2 De klant is verplicht te controleren of de gerepareerde artikel(en) voldoen. Indien dit niet het geval is, brengt de klant Leyna Mobile per e-mail binnen 2 dagen na ontvangst op de hoogte.

5.3 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Leyna Mobile de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.4 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

5.5 De aansprakelijkheid van Leyna Mobile blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de reparatie.

5.6 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Leyna Mobile ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 6- Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Leyna Mobile in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de reparatie op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Leyna Mobile gehouden is tot enige schadevergoeding.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leyna Mobile kan worden toegerekend.

 

Artikel 7- Privacy

7.1 Leyna Mobile verwerkt de persoonsgegevens van de klant en neemt ze op in een of meer van haar bestanden.

7.2 Leyna Mobile zal nooit persoonsgegevens verspreiden, vermenigvuldigen of verkopen aan derden zonder expliciete toestemming van de gebruiker.

7.3 Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Leyna Mobile kunnen nakomen van de overeenkomst tussen Leyna Mobile en de klant, alsmede het kunnen doen van aanbiedingen aan de klant wanneer de klant hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

7.4 De persoonsgegevens van de klant die door Leyna Mobile verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant invult op het reparatieformulier bij het afsluiten van de koopovereenkomst.

7.5 Leyna Mobile kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventueel verlies van data door uitgevoerde reparatie.

We verwijzen u ook graag door naar onze Privacyverklaring

Artikel 8- Prijzen

8.1 Alle aanbiedingen van Leyna Mobile zijn vrijblijvend en Leyna Mobile behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

8.2 De prijzen zijn, tenzij anders, gebaseerd op contante/pinbetaling.

8.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW.

8.4 Leyna Mobile behoudt zich het recht voor tot stand gekomen overeenkomsten dan wel bestellingen eenzijdig te annuleren in het geval van onjuiste dan wel gewijzigde prijsinformatie, artikelspecificatie of levertijden. De klant zal hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld worden; Leyna Mobile kan in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk gesteld worden voor evt. door klant gemaakte dan wel te maken kosten anders dan vergoeding van het aankoopbedrag indien dit reeds voldaan zou zijn.

 

Artikel 9- Betaling

9.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Leyna Mobile te melden.

9.3 In geval van wanbetaling van de klant heeft Leyna Mobile behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 10- Aanmelden van reparatie

10.1 Leyna Mobile hanteert voor het aanmelden van te repareren toestel(len) het reparatieformulier welk in de winkel ingevuld dient te worden.

10.2 Indien de klant een toestel op andere wijze aanmeldt, dan wel het reparatieformulier niet correct of onvolledig heeft ingevuld, heeft Leyna Mobile het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen.

10.3 Indien Leyna Mobile besluit de aanmelding wel in behandeling te nemen, doch leidt de incorrecte wijze van aanmelding tot vertraging of incorrecte afhandeling van de aanmelding, dan kan Leyna Mobile daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Leyna Mobile behoudt zich het recht voor eventuele extra kosten in verband met niet correcte aanmelding door te berekenen aan de klant.

10.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van het toestel indien hij/zij kiest om het toestel door Leyna Mobile te laten repareren.

 

Artikel 11- Uitvoering van Diensten

11.1 De reparatiekosten worden vooraf per e-mail, telefonisch of ter plekke doorgegeven aan de klant. Na akkoord van de klant zal de reparatie uitgevoerd worden.

11.2 Leyna Mobile streeft ernaar om voor de te repareren toestel(len) binnen 1 werkdagen de reparatie uit te voeren. Indien de oorzaak van de klacht niet bekend en/ of meer tijd nodig is voor het onderzoek en inspectie, wordt de klant direct op de hoogte gesteld per e-mail, telefonisch of ter plekke.

11.3 Indien er toestel(len) ter reparatie worden aangeboden waarvan de oorzaak niet direct bekend is, worden er geen onderzoekskosten in rekening gebracht. Zodra het toestel geïnspecteerd, de aard van de oorzaak vastgesteld is en de reparatie uitvoerbaar is wordt het reparatie tarief teruggekoppeld naar de klant.

11.4 Toestel(len) die ter reparatie worden aangeboden zonder IMEI sticker, worden niet voor reparatie in behadeling genomen. Indien het IMEI nummer van een toestel is verwijderd, dan vervalt tevens de garantie voor dit toestel. Een toestel waarvan het IMEI nummer op de achterzijde van het toestel niet overeenkomt met het IMEI nummer dat in het toestel is geprogrammeerd, wordt eveneens door Leyna Mobile niet ter reparatie in behandeling genomen.

11.5 IMEI nummers van gestolen of vermiste mobiele telefoons staan opgeslagen in een database. Indien dergelijke toestellen ter reparatie aan Leyna Mobile worden aangeboden, houdt Leyna Mobile het recht voor deze niet in behandeling te nemen. Tevens is Leyna Mobile verplicht om een melding te maken bij de desbetreffende autoriteiten.

 

Artikel 12- Betalingsvoorwaarden reparatie

12.1 De reparatiekosten zullen aan de klant in rekening gebracht worden, middels een factuur.

12.2 Deze factuur zal achteraf bij het ophalen meegegeven worden of per e-mail doorgegeven worden aan de klant.

12.3 Wanneer het toestel opgehaald wordt door de klant kan er contant of met de pin afgerekend worden.

 

Artikel 13- Niet betaalde of opgehaalde reparaties

13.1 Indien een reparatie niet is betaald zal Leyna Mobile de klant een herinnering sturen. Indien na de tweede herinnering en over een periode van 60 dagen vanaf het gereed melden van de reparatie er geen betaling heeft plaats gevonden of het gerepareerde toestel(len) niet opgehaald is, is Leyna Mobile gerechtigd het toestel(len) te behouden, te verkopen of te vernietigen.

 

Artikel 14- Garantie

14.1 Leyna Mobile staat ervoor in dat alle reparaties voldoen aan de door Leyna Mobile vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

14.2 Indien de klant zelfstandig of via derden de een scherm vervangt, is dat geheel op eigen risico. De klant verliest de fabrieksgarantie bij Apple, Samsung en bij

Leyna Mobile. Tevens kan Leyna Mobile nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er complicaties optreden tijdens of na de vervanging.

14.3 Indien de reparaties door Leyna Mobile uitgevoerd worden, verliest de klant de fabrieksgarantie bij Apple en Samsung. Leyna Mobile geeft 3 maanden tot 1 jaar garantie op de werking van het scherm afhankelijk van de kwaliteit van het nieuw scherm. 3 maanden bij een universeel scherm en 12 maanden op een origineel scherm.

14.4 Toestellen met waterschade/vochtschade zijn uitgesloten van garantie.

 

Artikel 15- Klachten

15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk ingediend worden bij Leyna Mobile, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

15.2 Bij Leyna Mobile ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Leyna Mobile binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen tussen de klant en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde artikelen en diensten, kunnen zowel door de klant als de ondernemer alleen worden voorgelegd aan de Rechtbank